Baggeren en ontwateren Kleine Melanen

Voor het Waterschap Brabantse Delta en onder directievoering van DHV-Haskoning is de Kleine Melanen (4 hectare in stedelijk gebied) uitgebaggerd. Het project bestond uit 2 fasen. In fase 1 is 30.000 m3 baggerspecie verwijderd tot maximaal de veenbodem, de vrijkomende baggerspecie is on-site mechanisch ontwaterd met een mobiele zeefbandpers en een mobiele decanter tot een steekvaste slibkoek. Hierdoor werd een volumereductie bereikt van meer dan 70%. Tijdens fase 2 is de waterbodem bezand met een door Kurstjens voor dit project ontwikkelde bezandingsapparaat onder toevoeging van Phoslock. Dit om nalevering van fosfaat vanuit de venige bodem tegen te gaan.